Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
15,35
15,49
15,27
15,33
15,35
15,48
15,67
15,47
15,57
15,56
15,77
15,89
15,70
15,81
15,79
16,19
16,27
16,10
16,20
16,19
16,89
16,99
16,83
16,91
16,91
16,95
17,03
16,88
16,95
16,95
16,91
16,96
16,85
16,91
16,92
17,05
17,09
17,00
17,05
17,07
17,47
17,50
17,39
17,43
17,46
17,22
17,26
17,19
17,21
17,23
17,00
17,01
17,00
17,01
17,02
17,03
17,05
17,03
17,05
17,06
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts