Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
15,82
15,95
15,62
15,91
15,92
16,06
16,17
15,86
16,16
16,11
16,22
16,38
16,08
16,37
16,29
16,60
16,70
16,42
16,69
16,60
17,26
17,40
17,14
17,40
17,28
17,18
17,36
17,14
17,36
17,25
17,08
17,24
17,07
17,24
17,13
17,22
17,35
17,18
17,34
17,24
17,49
17,62
17,45
17,60
17,52
17,25
17,35
17,19
17,31
17,28
17,02
17,10
16,97
17,10
17,06
17,10
17,22
17,06
17,20
17,13
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts