Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,30
14,41
14,09
14,17
14,31
14,10
14,32
14,02
14,15
14,13
14,43
14,56
14,29
14,43
14,43
15,05
15,14
14,89
15,04
15,05
16,02
16,11
15,88
16,06
16,04
16,06
16,16
15,95
16,14
16,09
16,00
16,12
15,91
16,11
16,03
16,12
16,23
16,05
16,22
16,14
16,44
16,64
16,42
16,64
16,52
16,25
16,44
16,25
16,44
16,31
16,15
16,27
16,13
16,27
16,15
16,25
16,35
16,25
16,35
16,22
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts