Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,79
12,92
12,36
12,45
12,74
12,99
13,05
12,57
12,65
12,92
13,61
13,64
13,23
13,30
13,51
14,71
14,79
14,44
14,50
14,66
14,75
14,82
14,51
14,57
14,71
14,67
14,74
14,46
14,51
14,65
14,78
14,86
14,59
14,66
14,78
15,16
15,22
14,95
15,02
15,14
15,02
15,05
14,88
14,90
15,00
14,92
14,96
14,78
14,81
14,91
14,93
14,99
14,80
14,85
14,94
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts