Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
13,80
14,12
13,80
14,08
13,79
13,85
14,02
13,81
13,99
13,79
14,15
14,29
14,08
14,25
14,08
14,75
14,91
14,71
14,87
14,72
15,79
15,91
15,71
15,86
15,76
15,86
15,97
15,78
15,89
15,85
15,85
15,93
15,78
15,85
15,84
16,01
16,04
15,95
15,98
16,00
16,40
16,44
16,32
16,34
16,39
16,26
16,27
16,17
16,19
16,24
16,12
16,12
16,05
16,05
16,10
16,19
16,19
16,11
16,11
16,17
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts