Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
15,28
15,28
14,93
15,16
15,35
15,65
15,65
15,27
15,49
15,68
15,92
15,92
15,62
15,83
15,99
16,34
16,34
16,08
16,29
16,41
17,05
17,14
16,87
17,10
17,19
17,01
17,13
16,89
17,09
17,15
16,84
17,03
16,80
16,98
17,02
16,93
17,09
16,89
17,05
17,09
17,22
17,37
17,20
17,32
17,41
16,99
17,09
16,99
17,09
17,17
16,79
16,90
16,79
16,90
16,98
16,81
16,93
16,81
16,93
17,01
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts