Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
15,15
15,16
14,77
14,85
15,16
15,44
15,44
15,06
15,13
15,46
15,77
15,77
15,37
15,43
15,79
16,20
16,23
15,86
15,91
16,26
17,00
17,04
16,69
16,75
17,07
17,00
17,00
16,70
16,76
17,07
16,90
16,90
16,63
16,67
16,97
16,99
16,99
16,75
16,75
17,05
17,22
17,22
17,03
17,05
17,33
16,98
16,98
16,80
16,80
17,10
16,78
16,78
16,60
16,60
16,91
16,81
16,81
16,63
16,63
16,94
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts