Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,30
12,33
12,10
12,13
12,34
12,46
12,52
12,26
12,29
12,53
13,17
13,18
12,93
12,97
13,17
14,45
14,45
14,20
14,24
14,42
14,49
14,52
14,27
14,30
14,49
14,45
14,48
14,23
14,26
14,45
14,59
14,64
14,35
14,38
14,59
15,01
15,02
14,77
14,78
14,96
14,88
14,90
14,69
14,69
14,87
14,79
14,80
14,61
14,61
14,78
14,80
14,80
14,66
14,66
14,81
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts