Mặt hàng
Giá (đ/kg)
Đường cát trung
14.000
Đường cát to
15.000

Nguồn: Bộ NN-PTNT