FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Giá
Phương thức thanh toán

         

 Thái Lan   

425-430

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
450

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters