FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán

                

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
417
410-415

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
380
380

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters