FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
435
425-435

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
450-455
450

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters