FOB, USD/tấn
Xuất xứ
 
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
430
430-440

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
420-430
415-420

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters