FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
430-435
435

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
440-445
440-445

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters