FOB, USD/tấn
         
Kỳ hạn
      Bid
    Ask
+/- 
 
 Thai    
Tháng 3    
   -
545
n/a
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 3
-
410
+5 
 FoB Saigon
(Reuters)