FOB, USD/tấn
         
Kỳ hạn
      Bid
    Ask
Phiên trước 
 
 Thai    
Tháng 1   
-
435
440
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 1
-
420-425
420-425
 FoB Saigon
(T.H – Reuters)