FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán

                

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
413
413

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
Không báo giá
Không báo giá

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters