FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán
                
      Bid
    Ask
 Thái Lan   
 
405-416
408
 FoB Bangkok
 Việt Nam 
 
370-380
370-380
 FoB Saigon
T.Hải
Nguồn: Reuters