FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn
      Bid

    Ask

Phiên trước 
 
 Thai    
Tháng 2   
 
435-440
375-390
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 2
 
380-400
385-395
 FoB Saigon
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters