FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
413 - 415
413 - 415

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
390-395
390-395

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters