FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn

      Bid

    Ask
Phiên trước 
 

 Thai    

Tháng 1   
-
440
435
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 1
-
420
425-430
 FoB Saigon
(T.H – Reuters)