FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn

      Bid

    Ask

Phiên trước 

 

 Thai    

Tháng 3   
 
430-440
435-440

 FoB Bangkok

 Vietnam  

Tháng 3
 
380-405
380-400

 FoB Saigon

T.Hải

Nguồn: Vinanet/Reuters