FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn

      Bid

    Ask
Phiên trước 
 

 Thai    

Tháng 2   
-
440
440
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 2
-
420
420
 FoB Saigon
(T.H – Reuters)