FOB, USD/tấn
         
Kỳ hạn
      Bid
    Ask
+/- 
 
 Thai    
Tháng 3    
   -
560
-10
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 3
-
400
-10
 FoB Saigon
(Reuters)