FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn
      Bid
    Ask
Phiên trước 
 

 Thai    

Tháng 3   

 
430-440
430-440

 FoB Bangkok

 Vietnam  

Tháng 3
 
380-395
380-405

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters