FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán

                

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
398
397

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
365-370
365-375

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters