FOB, USD/tấn
         
Kỳ hạn
      Bid
    Ask
Phiên trước 
 
 Thai    
Tháng 9   
-
468
468
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 9
-
395-400
397-400
 FoB Saigon
(Reuters)