FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Giá
Phiên trước
Phương thức
Giá trả
Giá chào

 Thái Lan    

 
390-400
405

 FoB Bangkok

 Việt Nam
 
385-395
385-395

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters