FOB, USD/tấn
Xuất xứ
 
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

420
425
425

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
445-460
445-460

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters