FOB, USD/tấn
Xuất xứ
 
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
378-380
390-400

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
385-395
390-395

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters