FOB, USD/tấn
Xuất xứ
 
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
370
370

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
400 - 405
400 - 405

 FoB Saigon

T.Hải