FOB, USD/tấn
Xuất xứ
 
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
420
420

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
420-430
420-430

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters