FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn
      Bid

    Ask

Phiên trước 
 
 Thai    

Tháng 3   

 
445
445

 FoB Bangkok

 Vietnam  

Tháng 3
 
400-410
390-400

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters