FOB, USD/tấn
Xuất xứ
 
Phiên trước
Phương thức thanh toán
         
      Bid
    Ask
 Thái Lan   
 
405-410
405-410
 FoB Bangkok
 Việt Nam 
 
415-430
415-430
 FoB Saigon
T.Hải
Nguồn: Reuters