FOB, USD/tấn
Xuất xứ
Phiên này
Phiên trước
Phương thức thanh toán

                

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
412
413

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
360
355-360

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Reuters