Mặt Hàng

Giá (đ/kg)

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

5.400(+100)

Gạo tẻ thường

9.500

Gạo thơm lài

15.000

Gạo nguyên liệu lức

6.700(+100)

Gạo nguyên liệu trắng

7.900(+100)

Nguồn : Vinanet/TTGC