Mặt hàng
ĐVT
Giá
Giá mua nông sản
đ/kg
 
Lúa thường (khô)
đ/kg
5.600
Gạo NL loại 1
đ/kg
6.900
Gạo NL loại 2
đ/kg
6.800
Gạo TPXK 5% tấm
đ/kg
7.300
Gạo TPXK 25% tấm
đ/kg
7.100
Nguồn: Vinanet-giacathitruong