ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
Thai 100% B

450-460

Viet 5%

395-405

Indian 5%

415-425

Paki 5%

390-400

Pakistan 5% broken

450-460

US 4%

575-585

Uruguay 5%

625-635

Argentina 5%

625-635

Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
Thai 25%

390-400

Viet 25%

370-380

Paki 25%

345-355

Cambodia 25% broken

420-430

Indian 25%

360-370

US 15%

550-560

 Gạo đồ hạt dài
Thai 100%

450-460

Paki 5%

405-415

Indian 5%

400-410

US 4%

660-670

Brazil 5%

590-600

Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
Thai Hom Mali 92%

945-955

Viet 5% Jasmine

535-545

Indian basmati 2%

1515 -1525

Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis

895-905

Gạo tấm
Thai A1 super

310-320

Viet 100% tấm

355-365

Paki 100% tấm

320-320

Cambodia A1 Super

365-375

Indian 100% tấm

300-310

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Oryza