ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
Thai 100% B
450-460
Viet 5%
390-400
Indian 5%
415-425
Paki 5%
395-405
Pakistan 5% broken
450-460
US 4%
575-585
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
625-635
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
Thai 25%
390-400
Viet 25%
365-375
Paki 25%
350-360
Cambodia 25% broken
420-430
Indian 25%
360-370
US 15%
550-560
 Gạo đồ hạt dài
Thai 100%
450-460
Paki 5%
405-415
Indian 5%
400-410
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
Thai Hom Mali 92%
945-955
Viet 5% Jasmine
525-535
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ

Cambodia Pkha Malis

895-905
Gạo tấm
Thai A1 super
310-320
Viet 100% tấm
350-360
Paki 100% tấm
320-320
Cambodia A1 Super
365-375
Indian 100% tấm
300-310

T.Hải
Nguồn: Vinanet/
Oryza