ĐVT: USD/tấn, FOB

Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
 
 

Thai 100% B

435-445

Viet 5%

430-440

Indian 5%

435-445

Paki 5%

435-445

Pakistan 5% broken

440-450

US 4%

550-560

Uruguay 5%

625-635

Argentina 5%

620-630
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
 
 

Thai 25%

NQ

Viet 25%

385-395

Paki 25%

380-390

Cambodia 25% broken

410-420

Indian 25%

390-400

US 15%

530-540
Gạo đồ hạt dài
 
 

Thai 100%

440-450

Paki 5%

435-445

Indian 5%

420-430

US 4%

630-640

Brazil 5%

NQ

Uruguay 5%

NQ
Gạo thơm hạt dài
 
 

Thai Hom Mali 92%

985-995

Viet 5% Jasmine

585-595

Indian basmati 2%

NQ

Paki basmati 2%

NQ

Cambodia Pkha Malis

845-855
Gạo tấm
 
 

Thai A1 super

NQ

Viet 100% tấm

335-345

Paki 100% tấm

335-345

Cambodia A1 Super

350-360

Indian 100% tấm

315-325

T.Hải
Nguồn: Vinanet/
Oryza