ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-

Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao

Thai 100% B
415-425
Viet 5%
390-400
Indian 5%
420-430
Paki 5%
400-410
Pakistan 5% broken
450-460
US 4%
580-590
Uruguay 5%
620-630
Argentina 5%
615-625

Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp

Thai 25%
350-360
Viet 25%
355-365
Paki 25%
355-365
Cambodia 25% broken
420-430
Indian 25%
360-370
US 15%
555-565
 Gạo đồ hạt dài
Thai 100%
405-415
Paki 5%
420-430
Indian 5%
405-415
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
Thai Hom Mali 92%
960-970
Viet 5% Jasmine
495-505
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis
885-895
Gạo tấm
Thai A1 super
305-315
Viet 100% tấm
335-345
Paki 100% tấm
330-340
Cambodia A1 Super
350-360
Indian 100% tấm
305-315

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Oryza