ĐVT: USD/tấn, FOB

Loi/xut x

Giá
+/-

Go trng ht dài, cht lượng cao

Thai 100% B
390-400
Viet 5%
415-425
Indian 5%
410-420
Paki 5%
380-390
Pakistan 5% broken
455-465
US 4%
585-595
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
625-635

Go trng ht dài, cht lượng thp

Thai 25%
355-365
Viet 25%
385-395
Paki 25%
340-350
Cambodia 25% broken
430-440
Indian 25%
370-380
US 15%
565-575

 Go đ ht dài

Thai 100%
445-455
Paki 5%
425-435
Indian 5%
395-405
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ

Go thơm ht dài

Thai Hom Mali 92%
965-975
Viet 5% Jasmine
605-615
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis
905-915
Go tm
Thai A1 super
300-310
Viet 100% tấm
370-380
Paki 100% tấm
325-335
Cambodia A1 Super
380-390
Indian 100% tấm
305-315
(Vinanet/Oryza)