ĐVT: USD/tấn, FOB

Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao

Thai 100% B

415-425

Viet 5%

390-400

Indian 5%

420-430

Paki 5%

400-410

Pakistan 5% broken

450-460
US 4%
580-590

Uruguay 5%

620-630

Argentina 5%

615-625
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp

Thai 25%

350-360

Viet 25%

360-370

Paki 25%

355-365

Cambodia 25% broken

420-430

Indian 25%

360-370
US 15%
555-565
 Gạo đồ hạt dài

Thai 100%

405-415

Paki 5%

420-430

Indian 5%

405-415
US 4%
660-670

Brazil 5%

590-600

Uruguay 5%

NQ
Gạo thơm hạt dài

Thai Hom Mali 92%

945-955

Viet 5% Jasmine

495-505

Indian basmati 2%

1515 -1525

Paki basmati 2%

NQ

Cambodia Pkha Malis

885-895
Gạo tấm

Thai A1 super

305-315

Viet 100% tấm

340-350

Paki 100% tấm

330-340

Cambodia A1 Super

350-360

Indian 100% tấm

300-310

T.Hải
Nguồn: Vinanet/
Oryza