ĐVT: USD/tấn, FOB

Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
 
 

Thai 100% B

380-390

Viet 5%

400-410

Indian 5%

420-430

Paki 5%

420-430

Pakistan 5% broken

435-445

US 4%

580-590

Uruguay 5%

625-635

Argentina 5%

620-630
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
 
 

Thai 25%

340-350

Viet 25%

360-370

Paki 25%

385-395

Cambodia 25% broken

405-415

Indian 25%

380-390

US 15%

555-565
Gạo đồ hạt dài
 
 

Thai 100%

405-415

Paki 5%

435-445

Indian 5%

395-405

US 4%

660-670

Brazil 5%

NQ

Uruguay 5%

NQ
Gạo thơm hạt dài
 
 

Thai Hom Mali 92%

930-940

Viet 5% Jasmine

525-535

Indian basmati 2%

NQ

Paki basmati 2%

NQ

Cambodia Pkha Malis

855-865
Gạo tấm
 
 

Thai A1 super

300-310

Viet 100% tấm

335-345

Paki 100% tấm

330-340

Cambodia A1 Super

350-360

Indian 100% tấm

300-310

T.Hải
Nguồn: Vinanet/
Oryza