ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
Thai 100% B
385-395
Viet 5%
410-420
Indian 5%
410-420
Paki 5%
380-390
Pakistan 5% broken
455-465
US 4%
590-600
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
625-635
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
Thai 25%
350-360
Viet 25%
385-395
Paki 25%
340-350
Cambodia 25% broken
430-440
Indian 25%
370-380
US 15%
570-580
 Gạo đồ hạt dài
Thai 100%
440-450
Paki 5%
425-435
Indian 5%
395-405
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
Thai Hom Mali 92%
960-970
Viet 5% Jasmine
605-615
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis
905-915
Gạo tấm
Thai A1 super
300-310
Viet 100% tấm
365-375
Paki 100% tấm
325-335
Cambodia A1 Super
380-390
Indian 100% tấm
305-315
(Vinanet/Oryza)