ĐVT: USD/tấn, FOB

Loi/xut x

Giá
+/-

Go trng ht dài, cht lượng cao

Thai 100% B
430-440
Viet 5%
410-420
Indian 5%
410-420
Paki 5%
380-390
Pakistan 5% broken
460-470
US 4%
590-600
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
625-635

Go trng ht dài, cht lượng thp

Thai 25%
375-385
Viet 25%
385-395
Paki 25%
340-350
Cambodia 25% broken
435-445
Indian 25%
370-380
US 15%
570-580

 Go đ ht dài

Thai 100%
440-450
Paki 5%
425-435
Indian 5%
395-405
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ

Go thơm ht dài

Thai Hom Mali 92%
960-970
Viet 5% Jasmine
605-615
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis
910-920
Go tm
Thai A1 super
295-305
Viet 100% tấm
365-375
Paki 100% tấm
315-325
Cambodia A1 Super
375-385
Indian 100% tấm
305-315
(Vinanet/Oryza)