ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-

Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao

Thai 100% B
440-450
Viet 5%
395-405
Indian 5%
415-425
Paki 5%
395-405
Pakistan 5% broken
450-460
US 4%
575-585
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
625-635

Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp

Thai 25%
390-400
Viet 25%
370-380
Paki 25%
350-360
Cambodia 25% broken
420-430
Indian 25%
360-370
US 15%
550-560

 Gạo đồ hạt dài

Thai 100%
460-470
Paki 5%
405-415
Indian 5%
400-410
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
Thai Hom Mali 92%
945-955
Viet 5% Jasmine
525-535
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ

Cambodia Pkha Malis

890-900
Gạo tấm
Thai A1 super
310-320
Viet 100% tấm
355-365
Paki 100% tấm
320-320
Cambodia A1 Super
350-360
Indian 100% tấm
300-310

T.Hải
Nguồn: Vinanet/
Oryza