ĐVT: USD/tấn, FOB

Loại/xuất xứ
Giá
+/-

Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao

 
 

Thai 100% B

400-410

Viet 5%

380-390

Indian 5%

425-435

Paki 5%

400-410

Pakistan 5% broken

450-460

US 4%

580-590

Uruguay 5%

620-630

Argentina 5%

615-625

Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp

 
 

Thai 25%

345-355

Viet 25%

360-370

Paki 25%

355-365

Cambodia 25% broken

420-430

Indian 25%

365-375

US 15%

555-565

Gạo đồ hạt dài

 
 

Thai 100%

400-410

Paki 5%

420-430

Indian 5%

410-420

US 4%

660-670

Brazil 5%

590-600

Uruguay 5%

NQ

Gạo thơm hạt dài

 
 

Thai Hom Mali 92%

945-955

Viet 5% Jasmine

500-510

Indian basmati 2%

1515 -1525

Paki basmati 2%

NQ

Cambodia Pkha Malis

885-895
Gạo tấm
 
 

Thai A1 super

305-315

Viet 100% tấm

335-345

Paki 100% tấm

330-340

Cambodia A1 Super

350-360

Indian 100% tấm

305-315

T.Hải
Nguồn: Vinanet/
Oryza