ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-
Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao
Thai 100% B
430-440
Viet 5%
405-415
Indian 5%
405-415
Paki 5%
380-390
Pakistan 5% broken
460-470
US 4%
590-600
Uruguay 5%
625-635
Argentina 5%
625-635
Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp
Thai 25%
375-385
Viet 25%
380-390
Paki 25%
340-350
Cambodia 25% broken
435-445
Indian 25%
370-380
US 15%
570-580
 Gạo đồ hạt dài
Thai 100%
440-450
Paki 5%
415-425
Indian 5%
390-400
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
Thai Hom Mali 92%
965-975
Viet 5% Jasmine
610-620
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis
910-920
Gạo tấm
Thai A1 super
295-305
Viet 100% tấm
360-370
Paki 100% tấm
315-325
Cambodia A1 Super
375-385
Indian 100% tấm
290-300
(Vinanet/Oryza)