ĐVT: USD/tấn, FOB
Loại/xuất xứ
Giá
+/-

Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao

 
 
Thai 100% B
385-395
Viet 5%
385-395
Indian 5%
415-425
Paki 5%
415-425
Pakistan 5% broken
435-445
US 4%
580-590
Uruguay 5%
620-630
Argentina 5%
615-625

Gạo trắng hạt dài, chất lượng thấp

 
 
Thai 25%
340-350
Viet 25%
355-365
Paki 25%
370-380
Cambodia 25% broken
410-420
Indian 25%
370-380
US 15%
555-565
Gạo đồ hạt dài
 
 
Thai 100%
410-420
Paki 5%
435-445
Indian 5%
395-405
US 4%
660-670
Brazil 5%
590-600
Uruguay 5%
NQ
Gạo thơm hạt dài
 
 
Thai Hom Mali 92%
935-945
Viet 5% Jasmine
520-530
Indian basmati 2%
1515 -1525
Paki basmati 2%
NQ
Cambodia Pkha Malis
870-880
Gạo tấm
 
 
Thai A1 super
300-310
Viet 100% tấm
335-345
Paki 100% tấm
315-325
Cambodia A1 Super
350-360
Indian 100% tấm
295-305

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Oryza